logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

Technologia teoretyczna

Badania technologiczne nad uzdatnianiem wody na SUW Podgórna
Przedprojektowe badania technologiczne są istotnym elementem procesu modernizacji istniejącej, jak i budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody. Niestety, nierzadko pomija się je w toku prac wstępnych, co skutkuje niejednokrotnie problemami na etapie samej eksploatacji SUW. Często na etapie badań technologicznych pojawiają się istotne aspekty, technologiczne które nie były dotychczas zauważalne, bądź nie zwracano na anie szczególnej uwagi. Ponadto niewątpliwym atutem badań technologicznych jest przybliżenie funkcjonowania układu uzdatniania przyszłym operatorom, co pozwala im następnie z większą świadomością eksploatować SUW. Przykładem prac nad uzdatnianiem wody, dzięki którym wychwycono wiele ciekawych elementów technologicznych, wynikających głównie z jakości wody surowej, które mogły odbić się negatywnie po przeprowadzonej standardowo modernizacji, są badania wykonane na jednej ze Stacji Uzdatniania Wody eksploatowanej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Chodzieży – SUW Podgórna.


czytaj więcej

Dodano: środa 19 października 2011
Charakterystyka zanieczyszczeń wód - fluor
Fluor jest pierwiastkiem występującym stosunkowo często i w znacznych ilościach w wodach. Jego źródłem zazwyczaj są minerały uwalniające fluor w procesach wietrzenia. Jest to pierwiastek bardzo podatny na biokumulację - szczególnie z wody. Wody podziemne są zazwyczaj wzbogacane w niewielkie ilości fluoru dzieki opadom atmosferycznym. Obieg fluoru w przyrodzie obejmuje bowiem jego parowanie do atmosfery oraz opady ze śniegiem i deszczem.Znaczne ilości fluoru mogą dostawać się do wód podziemnych w postaci zanieczyszczeń gazowych i pyłowych atmosfery, jak i przenikania ścieków. Szczególnie negatywnie pod względem zawartości fluoru w wodzie oddziałuje przemysł związany z hutnictwem aluminium i produkcją nawozów fosforowych. Lokalne zanieczyszczenia wód fluorem są związane z przemysłem chemicznym, szklarskim, emalierskim, czy nawożeniem nawozami fosforowymi. Wg obowiązującego rozporządzenia norma zawartości fluoru w wodzie wynosi 1,5 mg/L.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 18 października 2011
Charakterystyka zanieczyszczeń wód - jon amonowy
W dziale będą prezentowane informacje dotyczące poszczególnych zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych z punktu widzenia ich znaczenia zdrowotnego oraz właściwości chemicznych i charakterystyk hydrogeochemicznych. Na pierwszy rzut - jon amonowy.Jony amonowe występują przede wszystkim w warunkach redukcyjnych. Pojawiają się w wodzie wskutek procesów redukcji azotanów i azotynów oraz bezpośredniego rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych. Wg informacji zawartych w "Hydrogeochemia" A Macioszczyk, D. Dobrzyński pewne ilości jonu amonowego mogą także pojawiać się wskutek procesów geochemicznych - działania wody na azotek żelaza.  


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 17 października 2011
Strącanie dwutlenku manganu w złożu filtracyjnym - FILM!
Przedstawiamy Państwu kolejny z cyklu filtmów technologicznych, przedstawiających wybrane procesy i zjawiska występujące w technologii uzdatniania wody. tym razem materiał pokazuje ideę strącania na powierzchni czystego, nieaktywnego złoża - w tym przypadku piasku chalcdonitowego, dwutlenku manganu. Do tego celu wykorzystano siarczan manganu i nadmanganian potasu. Złoże jest aktywowane w warunkach laboratoryjnych, zaś sam eksperyment pokazuje mechanizm tego procesu.


czytaj więcej

Dodano: środa 22 grudnia 2010
Filmy przedstawiające utlenianie żelaza (II) do (III) w wodzie
Proces utleniania żelaza (II) do żelaza (III) tlenem z powietrza jest częścią składową usuwania tego wskaźnika z wody. W wielu miejscach naszego portalu możecie Państwo znaleźć podstawy praktyczne i teoretyczne tego zagadnienia. Tym razem jednak chcielibyśmy przedstawić dwa krótkie filmy, które doskonale obrazują przebieg utleniania i dalej wytrącania i sedymentacji wodorotlenku żelaza.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 21 grudnia 2010
Określanie wysokości strefy usuwania żelaza w złożu filtracyjnym - cz.I
Jednym z najważniejszych parametrów projektowych, a później eksploatacyjnych w usuwaniu z wody żelaza, a także pośrednio manganu jest wyznaczanie wysokości poszczególnych stref technologicznych - tj. strefy odżelaziania oraz odmanganiania wody. Parametr ten częstokroć pomijany, czasami w ogóle nie zauważany jest niejednokrotnie kluczem do ustalenia przyczyn problemów z usuwaniem żelaza oraz manganu tak w układach jednostopniowej jak i dwustopniowej filtracji. Świadomość kolejności zachodzących procesów w złożu filtracyjnym oraz wysokości złoża zajętej na realizację danego procesu daje duże możliwości diagnostyczne i eksploatacyjne. W niniejszym artykule przedstawiono podstawy teoretyczne strefowania złoża filtracyjnego oraz sposoby praktycznie przydatne sposoby ustalania wysokości tejże strefy na etapie projektowania i weryfikacji technologii uzdatniania wody.


czytaj więcej

Dodano: piątek 30 kwietnia 2010
Ciekawe artykuły: "Toksyczne oddziaływanie glinu"
W "Wodociągach i Kanalizacji" nr 5/2008 ukazał się ciekawy artykuł, napisany przez Julitę Szafraniak z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, pt."Toksyczne oddiaływanie glinu". Autorka oprócz ogólnych informacji na temat występowania glinu w przyrodzie, wśród których znajdziemy geologię występowania glinu, mechanizm jego migracji do środowiska, czy też formę występowania w zależności od odczynu, prezentuje dane dotyczące oddziaływania glinu na organizmy żywe, w tym organizm człowieka.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 1 lipca 2008
Formy występowania amoniaku w wodzie
Forma występowania amoniaku w wodzie zależy od jej odczynu. Jednocześnie jest to bardzo ważna informacja technologiczna, informująca np o tym jaką część jonu amonowego z wody można odgazować (a odgazowujemy zawsze jedynie amoniak w formie gazowej) a jaką część należy usunąć np poprzez procesy nitryfikacji, bądź sorpcji na odpowiednich żywicach jonowymiennych.


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 21 kwietnia 2008
Koagulacja wód o podwyższonej barwie, mętności oraz utlenialności - cz. I
W praktyce eksploatacji układów uzdatniania wody podziemnej rzadko zwraca się uwagę na przekroczenia takich wskaźników jak barwa, mętność, czy utlenialność, zwłaszcza w sytuacji, gdy są one niewielkie. Faktem jest również, że raczej nie spotyka się, by organy inspekcji sanitarnej wydawały warunkowe pozwolenia, gdy np. barwa w wodzie uzdatnionej wynosi 20 mgPt/L w stosunku do wymaganych 15,0 mgPt/L. Tak było dotychczas. Faktem jest jednak, że w związku z obostrzeniami przepisów, związanych z dostosowaniem wymagań jakości wody do standardów unijnych, w niedalekiej przyszłości może się to zmienić, tym bardziej iż parametry te są wskaźnikami obecności niepożądanych substancji, które bezwzględnie, z różńych przyczyn, muszą zostać usunięte z wody.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 17 stycznia 2008

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl