logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Technologia praktyczna

Określanie wysokości strefy usuwania żelaza w złożu filtracyjnym - cz.I
Jednym z najważniejszych parametrów projektowych, a później eksploatacyjnych w usuwaniu z wody żelaza, a także pośrednio manganu jest wyznaczanie wysokości poszczególnych stref technologicznych - tj. strefy odżelaziania oraz odmanganiania wody. Parametr ten częstokroć pomijany, czasami w ogóle nie zauważany jest niejednokrotnie kluczem do ustalenia przyczyn problemów z usuwaniem żelaza oraz manganu tak w układach jednostopniowej jak i dwustopniowej filtracji. Świadomość kolejności zachodzących procesów w złożu filtracyjnym oraz wysokości złoża zajętej na realizację danego procesu daje duże możliwości diagnostyczne i eksploatacyjne. W niniejszym artykule przedstawiono podstawy teoretyczne strefowania złoża filtracyjnego oraz sposoby praktycznie przydatne sposoby ustalania wysokości tejże strefy na etapie projektowania i weryfikacji technologii uzdatniania wody.


czytaj więcej

Dodano: piątek 30 kwietnia 2010
Dysze białostockie - ciekawe rozwiązania
Dysza białostocka należy do grupy urządzeń wykorzystywanych w technologii uzdatniania wody do jej napowietrzania. Jest to urządzenie inżektorowe, zasysające powietrze z zewnątrz do strumienia wody przepływającego przez tę dyszę. Urządzenie pozwala na doskonałe natlenienie wody i częściowej jej odgazowanie, które raczej następuje przede wszystkim w samej napowietrzalni. Jednnym z podstawowych elementów eksploatacji dysz białostockich jest ich obciążenie hydrauliczne. Ze względu na fakt, iż strumień zasysanego do wnętrza dyszy powietrza zależy w głównej mierze od przepływu wody przez dyszę, zbyt niski przepływ jest równoważny ze spadkiem stężenia tlenu oraz spadkiem skuteczności odgazowania. Zgodnie z literaturą (Kowal, Świderska - Bróż: "Oczyszczanie wody" dysze białostockie powinny być stosowane dla wód o zasadowości ok. 3 - 4 mval/L


czytaj więcej

Dodano: sobota 10 stycznia 2009
Dobór pompek dawkujących do podchlorynu sodu
Podchloryn sodu jest ciągle najpopularniejszym dezyfenktantem stosowanym do zabezpieczania małych i średnich sieci wodociągowych. Mimo rosnącej popularności dezynfekcji promieniami UV, dozowanie związków opartych o chlor jest w zasadzie jedyną metodą zabezpieczania sieci wodociąowej przed wtórnym zanieczyszczeniem. Klasyczna metoda wprowadzania chloru do wody opiera się o dozowanie czystego, lub roztworu podchlorynu sodu. Coraz bardziej popularne są również metody generowania podchlorynu sodu bezpośrednio na wodociągu, z wykorzystaniem soli kuchennej, czy też naturalnych chlorków zawartych w wodzie. Mimo niewątpliwych zalet technicznych, metody te są jednak na dzień dzisiejszy dość drogie i dlatego muszą być stosowane w wodociągach o większej przepustowości. W tym kontekście przedmiotem artykułu są metody klasycznego dozowania podchlorynu, ze szczególnym uwzględnieniem doboru pompek dozujących dezynfektant.


czytaj więcej

Dodano: wtorek 9 grudnia 2008
Zrywanie zawiesin z filtrów podczas pracy
Bardzo częstym zjawiskiem występującym na Stacjach Uzdatniania Wody, o którym nie zawsze wiemy jest zrywanie zanieczyszczeń zatrzymanych na złożu filtracyjnym w trakcie jego pracy. Dotyczy to np: żelaza w uzdatnianiu wód podziemnych, czy zawiesin pokoagulacyjnych - w układach filtracji poprzedzonych koagulacją (zwłaszcza powierzchniową). W obu przypadkach wiąże się to z większymi lub mniejszymi przekroczeniami norm - zależnymi od m.in. wielkości stacji, układu pompowania, systemu pracy i sterowania pracą filtrów i wielu innych, indywidualnych. Dodatkowo zjawisko to może znacznie komplikować inne procesy uzdatniania (m.in. odmanganianie wody).


czytaj więcej

Dodano: poniedziałek 29 września 2008
Drenaż grzybkowy filtrów - przegląd stosowanych grzybków - część I
Drenaż grzybkowy filtrów jest podaj najczęściej stosowanym rozwiązaniem w filtrach ciśnieniowych i grawitacyjnych. Jeszcze do niedawna podstawowym materiałem, z którego wykonywane były grzybki filtracyjne była porcelana. Grzybki tego typu na chwilę obecną, mimo, iż można jeszcze je nabyć cechuje wysoka cena zakupu oraz przede wszystkim stosunko niska wytrzymałość mechaniczna, zwłaszcza na uderzenia spodwodowane przemieszającymi się podczas płukania nagrubszymi frakcjami warstw podtrzymujących. Obecnie, najczęściej stosuje się grzybki wykonane z tworzyw szutcznych. Mnogość rozwiązań jest jednak znaczna. Dysze różnią się kształtem tzw. "grzybka" - czy głowicy, długością trzonków oraz szerokością szczelin. Różnice te mają istotne znaczenie technologiczne. Dlatego dokonując remontu filtra, czy wymiany złoża, warto przyjrzeć się tej tematyce. W pierwszej części artykułu przedstawiamy podstawowe rodzaje dysz grzybkowych w fotograficznym wydaniu. Kolejny artykuł przybliżał będzie zagadnienia związane z doborem dysz grzybkowych oraz zasadami ich montażu i kontroli.


czytaj więcej

Dodano: piątek 1 sierpnia 2008
Eksploatacja układów uzdatniania ze zbiornikiem wody czystej poniżej filtrów
Jednym z dość charakterystycznych układów technologicznych uzdatniania wody, jest system ciśnieniowy, w którym woda po filtrach ciśnieniowych trafia do zbiornika wody czystej, w którym zwierciadło wody znajduje się poniżej poziomu złoża filtracyjnego (w bezpośrednim porównaniu rzędnych). Taka eksploatacja wiąże się z określonymi problemami, które rzadko wiąże się właśnie ze specyficznym rozmieszczeniem wysokościowym poszczególnych urządzeń.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 26 czerwca 2008
Praca filtrów otwartych z niskim słupem wody nad złożem
W nawiązaniu do prezentowanego na stronie www.technologia-wody.pl artykułu poświęconego zapowietrzaniu filtrów otwartych - przyczyn, skutków i sposobó zapobiegania prezentujemy rozwinięcie tematu, w oparciu o doświadczenia praktyczne i badania technologiczne przeprowadzone na Stacji Uzdatniania Wody, w której konieczna była eksploatacja układu na bardzo niskim słupie wody nad złożem filtracyjnym. Oczywiście słup wody nad złożem w filtrach grawitacyjnych stanowi "siłę napędową" procesu filtracji i m.in. od jego wysokości zależy długość cyklu filtracyjnego.


czytaj więcej

Dodano: czwartek 26 czerwca 2008
Charakterystyka metod napowietrzania ciśnieniowego wody podziemnej
Napowietrzanie jest procesem wykorzystywanym praktycznie na każdej Stacji Uzdatniania Wody podziemnej. Celem jego stosowania w układach technologicznych jest: wprowadzanie do wody tlenu oraz usunięcie rozpuszczonych w wodzie podziemnej gazów, głównie CO2 agresywnego oraz siarkowodoru (H2S), w zdecydowanie najmniejszym stopniu azotu amonowego, który dla pH wód naturalnych występuje praktycznie wyłączanie w postaci rozpuszczonego jonu NH4+, a nie gazu NH3 który można by odpędzić.


czytaj więcej

Dodano: piątek 30 maja 2008
Prędkość filtracji w układach jednostopniowego pompowania
Prędkość filtracji podawana w m/h to podstawowy parametr technologiczny w eksploatacji filtrów każdego typu filtrów. Jest ona równoważna z obciążeniem hydraulicznym powierzchni filtracji podawanym w m3 na m2 powierzchni filtra i godzinę. Na podstawie prędkości filtracji (obciążenia filtrów) można wyznaczyć m.in.: długość cyklu filtracyjnego (zgodnie z metodą obliczeniową), wysokość przenikania zawiesin (np żelaza, czy też kłaczków pokoagulacyjnych), jak również porównać, czy prędkość filtracji z jaką eksploatowane są filtry na naszej SUW jest prędkością, wysoką, niską czy optymalną, dla usuwania z wody zanieczyszczeń charakterystycznych dla danego ujęcia.


czytaj więcej

Dodano: niedziela 4 maja 2008

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl