logo

Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350     Łukasz Weber tel. +48 691 737 853     biurotechnologia-wody.pl

szkolenia

Problemy technologiczne

Ułatwienia dla budujących wodociągi i kanalizację sanitarną w Gdańsku

Zmiany te mają skrócić proces inwestycyjny budowy infrastruktury wod-kan niezbędnej do funkcjonowania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Informacja ta, jest istotna zarówno dla inwestorów indywidualnych planujących budowę domów jednorodzinnych jak i developerów oraz innych dużych inwestorów planujących swoje inwestycje na nieuzbrojonych terenach gminy.

 

 

OD 9 LUTEGO 2008 WAŻNE ZMIANY


Informujemy, jak przyłączyć się do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Gdańska

 

Od 9 lutego 2008 roku weszła w życie zmiana dotycząca wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji na przyłączenia do miejskich sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej. Kompetencje dotyczące wydawania warunków i uzgodnień zostały rozdzielone pomiędzy właściciela sieci - spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna a eksploatatora sieci, czyli spółkę Saur Neptun Gdańsk.

 • Jeżeli planowana inwestycja wymaga tylko wybudowania przyłączy do istniejącej sieci oraz montażu wodomierza równoległego, wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą lub zmianę lokalizacji wodomierza - zgłaszają się Państwo do Saur Neptun Gdańsk.

 • Jeżeli inwestycja pociąga za sobą konieczność wybudowania sieci wraz z przyłączami - zgłaszają się Państwo do Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej.

 

Kompetencje GIWK:

wydawanie warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji w zakresie rozbudowy, przebudowy i lokalizacji nowych urządzeń, w tym sieci, wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z towarzyszącymi im przyłączami oraz uzgodnienia lokalizacji infrastruktury technicznej.


Kompetencje SNG:

wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie dokumentacji w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do sieci istniejących, rozdział instalacji wewnętrznych oraz montaż wodomierzy dla rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej.

 

 

Krok po kroku - jak należy postępować

 

Krok 1 - uzyskujemy informację


Inwestor może uzyskać informację, czy w rejonie planowanej inwestycji istnieją sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, konsultując to bezpośrednio w Saur Neptun Gdańsk S.A lub w Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o. o., zgodnie z wcześniej opisanymi kompetencjami albo składając pisemnie wniosek o jej wydanie. Do wniosku należy załączyć mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych.


Krok 2 - chcemy uzyskać warunki techniczne przyłączenia się do sieci


Przypadek 1 przyłączenie nieruchomości nie wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej Inwestor składa wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do Saur Neptun Gdańsk S.A.


Przypadek 2 przyłączenie nieruchomości wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej Inwestor składa wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

 


Co się stanie, jeśli złożą Państwo wniosek w niewłaściwym miejscu?

 

Jeżeli Inwestor prześle wniosek o wydanie warunków technicznych nie do tego podmiotu, który powinien go rozpatrzeć wg opisanych powyżej kompetencji, to zostanie on skierowany do właściwej firmy, a Wnioskodawca o tym fakcie zostanie poinformowany, pod warunkiem, że we wniosku zostanie wyrażona zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli takiej zgody nie będzie, wniosek zostanie odesłany do Wnioskodawcy, z informacją do kogo należy go skierować.


 

Krok 3 - składamy wniosek o wydanie warunków przyłączenia


 1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia Inwestor składa na obowiązującym druku: dostępnym na stronie internetowej WWW.sng.com.pl lub WWW.giwk.pl lub osobiście w siedzibie firmy:

- w przypadku konieczności budowy sieci wod.-kan.

w kancelarii Działu Utrzymania i Rozwoju Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Na Stoku 49, pokój 107 B

- w przypadku budowy przyłączy wod.-kan. w Biurze Obsługi Klienta Saur Neptun Gdańsk Sp. z o.o w Gdańsku, przy ul. Wałowej 46.

 1. Do wniosku o wydanie warunków należy dołączyć:

  1. mapę zasadniczą terenu w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją obiektu projektowanego lub istniejącego,

  2. wypis i wyrys z rejestru gruntów,

  3. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której wniosek dotyczy,

  4. wypis z KRS*

* nie dotyczy osób prywatnych

 1. Warunki techniczne wydane zostaną w terminie ustawowym*

* do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W przypadku spraw skomplikowanych termin może zostać przedłużony, o czym Inwestor zostanie pisemnie poinformowany.

 1. W przypadkach budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej łącznie z warunkami technicznymi wydawana będzie Umowa Przejęcia, określająca sposób realizacji, finansowania i odbioru prac związanych z budową urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych dla inwestycji, której warunki dotyczą.

 2. Umowy Przejęcia będą zawierane dwustronnie: pomiędzy Inwestorem a GIWK i sporządzone w 3 egzemplarzach - po jednym dla Inwestora, GIWK i SNG.

Inwestor podpisuje Umowę Przejęcia przed wydaniem warunków technicznych. O terminie podpisania umowy Inwestor zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

 1. Warunki przyłączenia wraz z umową Inwestor odbiera osobiście w miejscu złożenia wniosku opisanym w kroku 2 (p. 1 i 2) lub przekazywane są Inwestorowi drogą pocztową.

 2. Jeżeli Inwestor prześle wniosek o wydanie warunków technicznych nie do tego podmiotu który powinien go rozpatrzeć wg opisanych powyżej kompetencji to zostanie on skierowany do właściwej firmy, a Wnioskodawca o tym fakcie zostanie poinformowany, pod warunkiem że we wniosku będzie zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli takiej zgody nie będzie wniosek zostanie odesłany do Wnioskodawcy z informacją, do kogo należy go skierować.


Opłata za warunki techniczne - zgodnie z cennikami usług GIWK i SNG dostępnymi na stronach internetowych firm.

 

Krok 4 -uzgadniamy dokumentację techniczną przyłączenia


Inwestor zleca wykonanie projektu sieci i przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Projekt powinien być wykonany zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Projektant, upoważniony przez Inwestora, powinien wystąpić z wnioskiem o uzgodnienie projektu, zgodnie z kompetencjami (opisanymi na str. 2) do SNG lub GIWK.


GIWK Do wniosku o uzgodnienie projektu w GIWK należy załączyć 3 egzemplarze dokumentacji. Wniosek o uzgodnienie dostępny jest na stronie internetowej www.giwk.pl lub w siedzibie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji zostanie przesłany do SNG.

SNG Do wniosku o uzgodnienie projektu w SNG należy załączyć 2 egzemplarze dokumentacji. Wniosek o uzgodnienie dostępny jest na stronie internetowej www.sng.com.pl lub w siedzibie Saur Neptun Gdańsk


Opłata za uzgodnienia dokumentacji - zgodnie z cennikami usług GIWK i SNG dostępnymi na stronach internetowych firm.

Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji technicznej będzie wydawany projektantowi po okazaniu dowodu wpłaty.Krok 5 - Rozpoczynamy inwestycję

 1. Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej należy uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

 2. Rozpoczęcie realizacji sieci wod.-kan. lub przyłączy zgłasza Wykonawca przy udziale Inwestora w Saur Neptun Gdańsk S.A..

 3. Po przeglądzie w terenie wykonanych robót, określonych w Umowie Przejęcia, sporządzany jest Protokół odbioru końcowego przy udziale Inwestora, Wykonawcy oraz przedstawicieli GIWK i SNG.

 4. GIWK przygotowuje i podpisuje z Inwestorem Protokół Przejęcia, w którym Inwestor przekazuje wybudowane urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacji sanitarnej, na majątek GIWK.

 5. Po podpisaniu przez Inwestora, GIWK i SNG Protokołu odbioru końcowego, SNG zawiera z Inwestorem docelową umowę na dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

 6. Warunkiem uczynnienia przyłącza wodociągowego jest montaż wodomierza głównego, zawarcie umowy przyłączeniowej i zapewnienie odbioru ścieków (warunek ten nie dotyczy zaopatrzenia w wodę na cele budowy).


Informacje dotyczące rozbudowy sieci wod-kan w Gdańsku


Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk


Składanie wniosków o wydanie warunków przyłączenia nowych sieci - Dział Utrzymania i Rozwoju, ul. Na Stoku 50, pokój 107 b, lub pocztą na adres ogólny.

Numery telefonów informacyjnych w godzinach 8.00-16.00: 058 32 19 750, 058 32 19 762 i 058 32 66 749

Wszystkie informacje na stronie internetowej www.giwk.pl


Saur Neptun Gdańsk, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk

 • Informacje dotyczące sieci wod-kan w Gdańsku: Zespół Warunków Technicznych, Uzgodnień i Profilaktyki Sieci, pokój 2, parter budynku Dyrekcji, tel. 058 301 30 91, w.339
 • składanie wniosków o wydanie warunków dla nowych przyłączy do istniejących sieci: Biuro Obsługi Klienta, ul. Wałowa 46, tel., 058 301 30 91, wewn. 414, 331, godz. 7.30-14.30 lub pocztą na adres ogólny

 

Dodano: niedziela 17 lutego 2008

Losowe zdjęcia

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
        Karol Szambelańczyk tel. +48 691 683 350
Łukasz Weber tel. +48 691 737 853

        biurotechnologia-wody.pl

© Copyright 2019 www.technologia-wody.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl